Тести для оцінки професійної підготовки педагогів ДНЗ «Розвиток мовлення»

Тести для оцінки професійної підготовки педагогів ДНЗ «Розвиток мовлення»

Мета пропонованих тестових завдань — дати об’єктивну оцінку професійної підготовленості педагогів ДНЗ.

 

Критерії переведення тестових балів у рівні оцінки професійної діяльності

Кількість

 

 

балів

Відсоток

 

 

успішності

Рівень
до 14 до 59 % «Незадовільно» — низький, недостатній рівень професійної діяльності
15–19 від 60 %

 

 

до 79 %

«Задовільно» — середній рівень професійної

 

 

діяльності

20–22 від 80 %

 

 

до 94 %

«Добре» — достатній рівень професійної діяльності
23–25 від 95 %

 

 

до 100 %

«Відмінно» — високий рівень професійної

 

 

діяльності

 

Тестові завдання

Варіант 1

Вказівки: усі завдання мають п’ять варіантів відповідей. Позначте умовною позначкою  клітинку, яка відповідає правильній відповіді.

1. Що є предметом вивчення методики розвитку мовлення?

а) Процес оволодіння дітьми рідною мовою й навичками мовленнєвого спілкування в умовах цілеспрямованого педагогічного впливу;

б) процес самостійного оволодіння дітьми рідною мовою без втручання з боку дорослих;

в) формування навичок спілкування в умовах нерегламентованих видів діяльності;

г) розвиток мовлення дітей в ігровій діяльності;

д) процес формування пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку.

2. У чому полягає мета методики розвитку мовлення?

а) Розробка на науково-педагогічній основі найбільш ефективних засобів, методів і прийомів розвитку мовлення, що підвищують успішність педагогічного впливу;

б) розробка мовних ігор і вправ;

в) ознайомлення з художньою літературою;

г) розвиток навичок самообслуговування;

д) засвоєння дітьми способів словотвору.

3. Яке функціональне навантаження лежить на групі «особистісних» характеристик мовлення?

а) Засіб залучення до загальнокультурних, історичних цінностей народів світу;

б) засіб розвитку пізнавального інтересу до зовнішнього світу;

в) засіб усвідомлення власного «Я»;

г) умова співвідношення своїх бажань із дійсністю;

д) умова корекції вищих психічних функцій.

4. Що складає фізіологічну основу методики розвитку мовлення?

а) Учення І. П. Павлова про дві сигнальні системи;

б) положення про мову як про продукт загальноісторичного розвитку;

в) положення про мову як цілісний системний об’єкт пізнання;

г) уявлення про мову як знакову систему;

д) теорія розвитку мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку.

5. Із якою з наук гуманітарного циклу теорія і методика розвитку мовлення має найбільш тісний зв’язок?

а) З історією дошкільної педагогіки;

б) психологією;

в) дошкільною педагогікою;

г) історією;

д) соціологією.

6. Що перебуває в центрі уваги функціонального напрямку досліджень дитячої мови?

а) Різні рівні системи мови;

б) формування навичок володіння мовою та її комунікативною функцією;

в) формування здібностей до елементарного усвідомлення мовленнєвих явищ;

г) питання вдосконалення граматичної будови мови;

д) проблема підготовки до навчання грамоти.

7. Які засоби спілкування є провідними у дітей від 0 до 6 місяців?

а) І грові;

б) експресивно-мімічні (зосередження на обличчі дорослого,посмішка, жести й ін.);

в) виконання інструкцій дорослого;

г) мовленнєві;

д) предметно-дієві.

8. До якого віку у дитини з’являються перші слова?

а) До 1,5 років;

б) до 1 року;

в) до 9 місяців;

г) до 6 місяців;

д) до 2 років.

9. В основі методичного принципу забезпечення активної мовленнєвої практики лежить положення про те, що розвиток мовлення відбувається тільки…:

а) на основі вроджених здібностей до мови;

б) у процесі гри;

в) у процесі спілкування;

г) у процесі розвитку інтелекту;

д) у процесі предметної діяльності дитини.

10. Словотвір — це компонент…:

а) граматичного аспекту мови;

б) звукового аспекту мови;

в) зв’язного мовлення;

г) лексичного аспекту мови;

д) образної мови.

11. Який з прийомів розвитку мовлення не зараховується до словесних прийомів?

а) Запитання;

б) показ;

в) повторення;

г) пояснення;

д) мовленнєвий зразок.

12. Який вид ігор доцільно використовувати для розвитку граматичного аспекту мови?

а) Пальчикові ігри;

б) ігри-драматизації;

в) ігри з будівельним матеріалом;

г) рухливі ігри;

д) дидактичні ігри.

13. Який мотив є провідним для дітей старшого дошкільного віку при вступі до спілкування з однолітками?

а) Отримання нових знань про предметний світ;

б) цікавість до іграшок;

в) самооцінка і задоволення потреб у визнанні;

г) отримання нових знань про правила і норми поведінки;

д) уточнення й закріплення уявлень про соціальну дійсність.

14. Які засоби спілкування є провідними у дітей старшого дошкільного віку?

а) Ігрові;

б) експресивно-мімічні (зосередження на обличчі дорослого,посмішка, жести й інш.);

в) виконання інструкцій дорослого;

г) мовленнєві;

д) предметнодієві.

15. Яке визначення процесу сприйняття художньої літератури дає методика розвитку мови?

а) А ктивний вольовий процес, який передбачає внутрішнє сприяння, переживання разом з героями;

б) пасивний процес слухання художнього тексту;

в) знання тексту й уміння відповідати на запитання за його змістом;

г) визначення жанру художніх творів;

д) розуміння змісту літературних творів.

16. У якому віці діти не тільки сприймають вчинки героїв літературних творів, а й розуміють мотиви цих вчинків?

а) 1–2,5 роки;

б) 2,5–3 роки;

в) 3–4,5 роки;

г) 4,5–5,5 років;

д) 5,5–7 років.

17. О собливістю якого методу ознайомлення із художньою літературою є дослівна передача тексту?

а) Бесіда;

б) розказування;

в) інсценування;

г) читання вихователя за книгою або напам’ять;

д) заучування з дітьми напам’ять.

18. О собливістю показу ілюстрацій під час ознайомлення дітей із книгою, розділеною на окремі глави, є показ ілюстрацій…:

а) безпосередньо до початку ознайомлення із твором;

б) після кожної глави;

в) безпосередньо після ознайомлення із твором;

г) за кілька днів до початку ознайомлення із твором;

д) при повторному ознайомленні із твором.

19. Яка з інструкцій до мовного завдання буде більшою мірою орієнтувати дитину на словесну творчу активність?

а) Склади розповідь за картинкою…;

б) придумай нову історію про…;

в) розкажи про…;

г) придумай розповідь про…;

д) згадай історію про….

20. Що не вважається формою словесної творчості дітей?

а) Створення слів-неологізмів;

б) складання віршів;

в) читання віршів напам’ять;

г) складання оповідань і казок;

д) складання творчих переказів.

21. Що не зараховується до задач навчання дітей іноземної мови?

а) Виховувати цікавість та повагу до культури іншої країни;

б) прищеплювати елементарні навички усного мовлення;

в) сприяти здобуттю дітьми лінгвістичних знань;

г) формувати навички та уміння в обчисленні й вимірюванні;

д) створювати умови для оволодіння первинною комунікацією.

22. Дітей якого віку педагог знайомить з граматичними правилами іноземної мови?

а) 3–3,5 роки;

б) 3,5–4 роки;

в) 4–4,5 роки;

г) 4,5–5 років;

д) 5–7 років.

23. У чому полягає суть планування роботи з розвитку мовлення?

а) У проведенні діагностики розвитку дитини;

б) у проектуванні становлення й розвитку мовлення дітей, прогнозуванні динаміки педагогічного впливу мовлення і його результативності;

в) у вигадумуванні мовних ігор;

г) в обліку особливостей становлення мови кожної дитини;

д) в організації дидактичних ігор з дітьми.

24. Що характеризує перспективний вид планування роботи з розвитку мовлення?

а) Ведеться з урахуванням пори року;

б) визначає порядок роботи з дітьми протягом дня;

в) складається на місяць і більше (на рік);

г) вміщує опис ходу заняття;

д) вміщує конспект бесіди з дітьми.

25. Яке твердження, що стосується адаптації програми розвитку мовлення дітей до конкретних умов роботи у ДНЗ, є неправильним?

а) Програма з розвитку мовлення має враховувати необхідність наслідування роботи у суміжних вікових групах;

б) розділи з розвитку мовлення представлені у програмі ізольовано, без урахування взаємозв’язку між ними;

в) протягом року дитина має не тільки засвоїти новий матеріал, а й закріпити вивчений;

г) у програмі повторюються вимоги, що стосуються засвоєння складних розділів знань і умінь;

д) на усіх етапах зберігається єдине програмове ядро.

 

 

Варіант 2

Вказівки: усі завдання мають п’ять варіантів відповідей.

Позначте умовною позначкою клітинку, яка відповідає правильній відповіді.

1. Яке твердження є правильним?

а) Методика розвитку мовлення вивчає загальні закономірності розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку в умовах ДНЗ;

б) методика розвитку мовлення вивчає закономірності педагогічної діяльності з формування мовлення дітей дошкільного віку;

в) методика розвитку мовлення вивчає особливості мовлення дітей у домовний період;

г) методика розвитку мовлення вивчає особливості системи дошкільної освіти;

д) методика розвитку мовлення вивчає норми і правила літературної мови.

2. Який з напрямків роботи не належить до методики розвитку мовлення?

а) Формування уявлень про людей як про представників ноосфери;

б) розвиток зв’язного мовлення;

в) розвиток лексичного аспекту мови;

г) формування граматичного аспекту мови;

д) розвиток звукового аспекту мови.

3. До даних якої науки звертається методика розвитку мовлення при визначенні цілей, задач, методів і прийомів навчання?

а) А натомія;

б) фізіологія;

в) дошкільна дидактика;

г) мовознавство;

д) історія дошкільної педагогіки.

4. Що характеризує такий тип зв’язних висловлювань дітей дошкільного віку, як міркування?

а) Підбір слів, що відбивають особливості окремого предмета;

б) розповідь про те, що відбувається;

в) підбір слів, які описують композиційні особливості картин;

г) встановлення причинно-наслідкових зв’язків;

д) підбір слів, які описують іграшки.

5. Який із засобів розвитку мовлення вважається провідним?

а) Художня література;

б) трудова діяльність;

в) різноманітні види мистецтва (образотворче, музика, театр);

г) дитячі свята;

д) спілкування.

6. Що перебуває у центрі уваги когнітивного напрямку дослі-

джень дитячої мови?

а) Різні рівні системи мови;

б) мова в її комунікативній функції;

в) усвідомлення дітьми мовних явищ (лінгвістичні уявлення);

г) різноманітні види діяльності;

д) діагностика лексичної системи.

7. Що вважають першим проявом передмовної активності дитини?

а) Белькотання;

б) фраза;

в) слова;

г) аморфні корені-слова;

д) крик.

8. Який з прийомів більшою мірою сприяє розвитку спілкування між дітьми різних вікових груп?

а) Відвідування іншої групи;

б) словесне доручення;

в) бесіда;

г) побутова діяльність;

д) співбесіда з приводу картин, малюнків, книг.

9. Яке визначення спілкування є правильним?

а) Спілкування — це взаємодія двох або більше людей, у ході якої вони обмінюються різноманітною інформацією, щоб налагодити відносини й об’єднати зусилля для досягнення загального результату;

б) спілкування — це діяльність однієї людини, спрямована на привертання уваги до себе;

в) спілкування — це розуміння й виконання інструкцій дорослого;

г) спілкування — це односторонній процес, метою якого є досягнення особистих цілей;

д) спілкування — це процес, у який включається велика кількість людей, об’єднаних загальною трудовою метою.

10. Який прийом орієнтований на розвиток спілкування між дітьми?

а) Побутова діяльність;

б) словесне доручення;

в) бесіда;

г) сюжетно-рольова гра;

д) співбесіда з приводу картин, малюнків, книг.

11. Який прийом розвитку монологічної форми зв’язного мовлення найбільш часто використовується у навчанні дітей молодшого дошкільного віку?

а) Переказ;

б) колективне проговорювання окремих слів;

в) план розповіді;

г) моделювання;

д) складання розповіді по частинах з наочною опорою.

12. Яке твердження, що стосується методики навчання дітей грамоти, є неправильним?

а) Мова складається з фраз і слів;

б) звуки бувають голосні і приголосні;

в) є слова, протилежні за змістом;

г) речення складаються зі слів;

д) приголосні звуки бувають м’які й тверді.

13. Яка з особливостей сприйняття літературних творів є властивою дітям старшого дошкільного віку?

а) Вони часто не розуміють мотивів вчинків героїв;

б) для них є характерною залежність розуміння тексту від власного досвіду;

в) можуть аналізувати мотиви вчинків героїв;

г) їхнє ставлення до героїв має емоційне забарвлення і не підкріплюється аналізом вчинків;

д) не можуть встановлювати зв’язки між подіями, навіть якщо вони відбуваються послідовно одна за іншою.

14. Знайдіть правильне твердження.

а) Сприйняття художньої літератури — це активний вольовий процес, який передбачає внутрішнє сприяння, співчуття героям;

б) сприйняття художньої літератури — це пасивний процесс слухання художнього тексту;

в) сприйняття художньої літератури — це знання тексту й уміння відповідати на запитання за його змістом;

г) сприйняття художньої літератури — це визначення жанру художніх творів;

д) сприйняття художньої літератури — це розуміння змісту художніх творів.

15. Що є задачею ознайомлення дітей з літературними творами?

а) А втоматизувати навички правильного звуковимовляння;

б) формувати здатність проводити звуко-буквений аналіз слів;

в) розширювати, уточнювати й збагачувати словниковий запас;

г) формувати навички словотвору;

д) формувати уміння елементарно аналізувати зміст і форму твору.

16. Який метод ознайомлення з художньою літературою використовується при обговоренні змісту твору?

а) Розказування;

б) бесіда;

в) інсценування;

г) читання вихователем по книзі або напам’ять;

д) заучування з дітьми напам’ять.

17. Чого слід уникати при ознайомленні дітей з літературним твором, не розділеним на частини?

а) Показу ілюстрацій безпосередньо до початку ознайомлення із твором;

б) показу ілюстрацій у процесі читання твору;

в) бесіди щодо прочитаного з метою уточнення змісту;

г) повторного читання з метою поглиблення сприйнятого;

д) показу ілюстрацій за кілька днів до початку ознайомлення з твором.

18. У якому віці у дітей виникає емоційне ставлення до героїв на основі розуміння усього змісту літературного твору?

а) 1–2,5 роки;

б) 2,5–3 роки;

в) 3–4,5 роки;

г) 4,5–5,5 років;

д) 5,5–7 років.

19. Що не вважається словесною творчістю дітей?

а) Складання творчих переказів;

б) створення слів-неологізмів;

в) читання віршів напам’ять;

г) складання віршів;

д) складання оповідань і казок.

20. Що більшою мірою сприяє розвитку словесної творчості дітей?

а) А втоматизація навичок правильного звуковимовляння;

б) формування навичок перерахування;

в) підготовка до навчання грамоти;

г) організація спостережень, орієнтованих на образне сприйняття навколишньої дійсності;

д) розвиток фонематичного слуху.

21. Який критерій має бути основним під час визначення готовності дитини до вивчення іноземної мови?

а) Відповідний віку рівень формування культурно-історичних уявлень;

б) відповідний віку рівень формування рухової сфери;

в) сформованість навичок самообслуговування;

г) відповідний віку рівень розвитку мовлення рідною мовою;

д) уміння читати літературу рідною мовою.

22. Що не вважається показниками засвоєння іноземної мови дітьми дошкільного віку?

а) Ситуативно зрозуміти мовлення дорослого;

б) дати відповіді на запитання учасників спілкування;

в) прочитати текст і перекласти його рідною мовою;

г) дати короткий опис предмета;

д) прочитати вірш, заспівати пісеньку.

23. Знайдіть правильне твердження.

а) Суть планування роботи з розвитку мови дітей полягає у проведенні діагностики психофізичного розвитку дитини;

б) суть планування роботи з розвитку мови дітей полягає у проектуванні її становлення й розвитку, прогнозуванні динаміки педагогічного впливу на мову і його результативності;

в) суть планування роботи з розвитку мови дітей полягає у вигадумуванні мовних ігор;

г) суть планування роботи з розвитку мови дітей полягає в обліку особливостей становлення мови кожної дитини;

д) суть планування роботи з розвитку мови дітей полягає в організації дидактичних ігор з дітьми.

24. Що характеризує календарний вид планування з розвитку мовлення?

а) Ведеться з урахуванням пори року;

б) детально описує очікувану динаміку педагогічного впливу;

в) визначає порядок роботи з дітьми протягом дня, оформлюється зі вказівкою освітньо-виховних задач;

г) складається на місяць і більше (на рік);

д) визначає основні параметри діагностики мовного розвитку.

25. Що не можна зарахувати до психолого-педагогічної основи розробки програм з розвитку мовлення?

а) Необхідність наслідування роботи у суміжних вікових групах;

б) повторення вимог, які стосуються засвоєння важких розділів знань та умінь;

в) засвоєння нового матеріалу й закріплення вивченого;

г) ізольованість окремих розділів методики розвитку мови, відсутність міждисциплінарних зв’язків;

д) збереження єдиного програмового ядра на усіх етапах навчання.

 

Номер завдання у тесті

Ключ правильних відповідей

Варіант тестового завдання

Варіант 1

Варіант 2

1

а

б

2

а

а

3

в

в

4

а

г

5

в

д

6

б

в

7

б

д

8

б

а

9

в

а

10

а

г

11

б

д

12

д

в

13

в

в

14

г

а

15

а

д

16

д

б

17

г

б

18

б

д

19

б

в

20

в

г

21

г

г

22

д

в

23

б

б

24

в

в

25

б

г

Залиши перший коментар

Зашили коментар

Ваш email не буде публікуватися.


*