Тести для оцінки професійної підготовки педагогів ДНЗ «Формування елементарних математичних уявлень»

Тести для оцінки професійної підготовки педагогів ДНЗ «Формування елементарних математичних уявлень»

Мета пропонованих тестових завдань — дати об’єктивну оцінку професійної підготовленості педагогів ДНЗ.

 

Критерії переведення тестових балів у рівні оцінки професійної діяльності

 

Кількість

 

 

 

балів

Відсоток

 

 

 

успішності

Рівень
до 14 до 59 % «Незадовільно» — низький, недостатній рівень професійної діяльності
15–19 від 60 %

 

 

 

до 79 %

«Задовільно» — середній рівень професійної

 

 

 

діяльності

20–22 від 80 %

 

 

 

до 94 %

«Добре» — достатній рівень професійної діяльності
23–25 від 95 %

 

 

 

до 100 %

«Відмінно» — високий рівень професійної

 

 

 

діяльності

 

Тестові завдання

Варіант 1

Вказівки: усі завдання мають п’ять варіантів відповідей. Позначте умовною позначкою клітинку, яка відповідає правильній відповіді.

1. Найбільш тісний зв’язок теорії і методики формування математичних уявлень спостерігається із…:

а) методикою шкільної математики;

б) педагогікою (загальною, дошкільною і спеціальною);

в) психологією (загальною, дошкільною і спеціальною);

г) фізіологією та анатомією;

д) кібернетикою.

2. Методичне керівництво процесом формування математичних уявлень дітей у ДНЗ реалізує…:

а) усі задачі розумового розвитку дошкільників;

б) умови опанування математичних уявлень;

в) умови взаємодії ДНЗ зі школою;

г) умови взаємодії ДНЗ із сім’єю;

д) умови створення предметно-розвивального середовища.

3. Сенсорне виховання як основа математичної освіти дошкільників — це…:

а) розвиток у дитини процесів сприйняття та уявлень про предмети і явища навколишнього світу;

б) цілеспрямований педагогічний процес, орієнтований на формування чуттєвого пізнання й удосконалення почувань і сприйняття;

в) сукупність знань і умінь, що були сформовані при їх засвоєнні перцептивних дій;

г) спеціально організований педагогічний процес, спрямований на формування системи знань і умінь, способів розумової діяльності і розвиток пізнавальної активності дітей;

д) кількісні та якісні зміни, що відбуваються у розумовій діяльності дитини, пов’язані із віком, збагаченням досвіду і впливом виховних дій.

4. Цілеспрямований педагогічний процес, який формує чуттєве пізнання й удосконалює відчуття і сприйняття,— це…:

а) сенсорний розвиток;

б) сенсорне виховання;

в) розумовий розвиток;

г) розумове виховання;

д) мовний розвиток.

5. Згідно із педагогічними поглядами поняття про число формується в процесі…:

а) образотворчої діяльності;

б) конструктивної діяльності;

в) ігрової діяльності;

г) творчої розповіді;

д) спеціально організованих занять.

6. Дидактичний матеріал М. Монтессорі спрямований на розвиток…:

а) пізнавальної активності дітей і розумових здібностей;

б) сенсорних здібностей;

в) зв’язного мовлення;

г) конструктивних здібностей;

д) ігрової діяльності.

7. Який з принципів вимагає від педагога і дітей знання математичної термінології?

а) Свідомості й активності;

б) наочності;

в) систематичності й послідовності;

г) науковості;

д) доступності.

8. Традиційними засобами формування елементарних математичних уявлень є:

а) обладнання для ігор і занять, комплекти наочного дидактичного матеріалу, література;

б) комп’ютерні програми на спеціальних носіях, комп’ютер,магнітні дошки;

в) дидактичний матеріал М. Монтессорі, модульні конструктори, робочі зошити;

г) демонстрація, інструкція, пояснення;

д) вказівки, роз’яснення, запитання до дітей.

9. Заняття з розвитку елементарних математичних уявлень спрямовані на…:

а) закріплення, застосування й розширення знань і умінь;

б) пред’явлення нових знань, повторення й систематизацію пройденого матеріалу, закріплення умінь і навичок;

в) усунення недоліків в інтелектуальному розвитку дитини;

г) формування інтересу до математики, підбиття підсумків;

д) повторення, застосування й відпрацювання знань, умінь

і навичок.

10. У молодших групах використання словесного методу на заняттях з математики супроводжується:

а) прийомами логоритміки;

б) різноманітністю формулювань запитання;

в) введенням необхідних символів;

г) загадковим, казковим тоном, повільним темпом і багаторазовими повтореннями;

д) зацікавлюючим тоном, використанням проблемних ситуацій, швидким темпом.

11. У старших групах використання словесного методу на заняттях з математики супроводжується:

а) прийомами логоритміки;

б) різноманітністю формулювань запитання;

в) введенням жестів;

г) загадковим, казковим тоном, повільним темпом і багаторазовими повтореннями;

д) зацікавлюючим тоном, використанням проблемних ситуацій, швидким темпом.

12. Г енезис математичних уявлень у дітей і діагностика математичного розвитку необхідні для організації…:

а) констатуючого контролю;

б) цілепокладання й проектування роботи;

в) індивідуальних занять з формування елементарних математичних уявлень;

г) математичних ранків, вікторин та іншого;

д) самостійної діяльності дітей.

13. Показниками активної розумової діяльності дошкільників на заняттях є…:

а) наявність пізнавального інтересу, прояв активності, самостійності у процесі пошуку розв’язання задачі, володіння різноманітними розумовими операціями, здійснення контролю і самоконтролю;

б) спостереження дитини за навколишньою дійсністю, порівняння предметів, узагальнення ознак, орієнтування у просторі й у прихованих математичних зв’язках;

в) чіткість відповідей, здійснення практичних і розумових дій,різноманітність формулювань, обмірковування задач;

г) встановлення логічної послідовності у задачі, самостійні відповіді, граматично правильне мовлення, уміння оцінювати діяльність і результат;

д) володіння прийомами вимірювання, порівняння, класифікації, віднімання, додавання одиниць, запису арифметичних дій.

14. Виключте зайву задачу математичного розвитку дошкільників:

а) формування системи елементарних математичних уявлень;

б) формування передумов математичного мислення і початкових форм навчальної діяльності;

в) розвиток конструкторської діяльності;

г) розширення й збагачення словника, вдосконалення зв’язного мовлення;

д) формування сенсорних процесів і здібностей.

15. Р озвиток пізнавального інтересу дітей до математики вимагає від педагогів…:

а) створення предметно-розвивального, ігрового, побутового середовища;

б) оволодіння обчислювальною діяльністю;

в) оволодіння культурою спілкування;

г) створення психологічної комфортності в групі;

д) уміння користуватися різноманітними парціальними програмами.

16. Н апрямки роботи з формування математичних уявлень пов’язані із…:

а) розвитком інтелектуальних здібностей і формуванням змістовних, математичних уявлень і понять;

б) розширенням інформаційного наповнення занять за рахунок шкільних програм;

в) розвитком варіативної освіти;

г) розвитком мовленневорозумової діяльності;

д) концепцією випереджального навчання.

17. В иключте зайвий розділ програми з формування математичних уявлень:

а) «Кількість та лічба»;

б) «Моделювання»;

в) «Величина» і «Форма»;

г) «Орієнтування у просторі»;

д) «Орієнтування у часі».

18. За програмою навчання дочислова діяльність молодшого дошкільника включає в себе…:

а) моделювання з предметами, отримання конструкцій;

б) виділення властивостей предметів, необхідних для оволодіння математичними уявленнями, дій порівняння;

в) складання простих задач;

г) ігри і вправи, спрямовані на розвиток логічних операцій;

д) оволодіння просторовими відношеннями між предметами.

19. Підставою для введення дитини у світ числа старшого дошкільника є…:

а) виконання дій із величинами, користування умовною міркою;

б) групування предметів за формою;

в) створення уявної ситуації;

г) оволодіння порядковою й кількісною лічбою;

д) здатність до розв’язання арифметичних задач.

20. Дидактичні ігри і вправи на заняттях з розвитку математичних уявлень сприяють…:

а) закріпленню знань, умінь і навичок, розвитку психічних

процесів;

б) здобуттю математичної освіти;

в) розвитку пізнавальної активності і психічних процесів;

г) формуванню колективних навичок виконання математичних завдань;

д) збагаченню словника новими математичними термінами.

21. В иключте неправильний варіант відповіді. Учитель продовжує створювати умови для розвитку цікавості дітей до математики у школі шляхом…:

а) створення ігрових ситуацій;

б) організації дидактичних ігор математичного змісту;

в) проведення загальнорозвивальних вправ;

г) повторення пройденого матеріалу;

д) розвитку наочно-дієвого мислення.

22. Для розвитку цікавості дітей до математики у школі не використовується…:

а) створення спеціальних педагогічних ситуацій;

б) організація дидактичних ігор математичного змісту;

в) проведення розвивальних вправ;

г) експериментування й моделювання;

д) завдання на розвиток наочно-дієвого мислення.

23. В иключте неправильний варіант відповіді.

Творчий контакт ДНЗ із сім’єю забезпечується завдяки таким формам роботи:

а) консультації і бесіди про математичний розвиток дитини;

б) відкрите заняття;

в) ширми і папки-пересувки;

г) консиліум;

д) організація математичних вікторин для дітей.

24. Р еальні уявлення про навколишній світ є необхідними для…:

а) кращого розуміння змісту арифметичних задач і розширення математичних уявлень;

б) розуміння структури задач елементарного математичного змісту;

в) ознайомлення із числом і цифрою;

г) формування самоконтролю на заняттях з математики;

д) ознайомлння з деякими одиницями загальноприйнятої системи мір: сантиметром, дециметром, метром, літром, кілограмом.

25. Виключте неправильний варіант відповіді.

Батьки допомагають дітям засвоїти математичний зміст у побуті шляхом ознайомлення із…:

а) підручниками з математики для 1 класу;

б) тривимірним простором навколишнього світу;

в) формою і величиною реальних об’єктів навколишнього світу;

г) кількісними властивостями й відносинами, які існують у реальному просторі приміщень;

д) часовими орієнтирами у природних умовах.

 

 

Варіант 2

Вказівки: усі завдання мають п’ять варіантів відповідей.

Позначте умовною позначкою клітинку, яка відповідає правильній відповіді.

1. Найменш тісний зв’язок теорії і методики формування математичних уявлень спостерігається із…:

а) медициною;

б) педагогікою (загальною, дошкільною і спеціальною);

в) психологією (загальною, дошкільною і спеціальною);

г) фізіологією та анатомією;

д) математикою і методикою шкільної математики.

2. Умови ефективності керівництва роботою педагогів з формування математичних уявлень реалізуються при…:

а) методичному керівництві процесом формування математичних уявлень дітей у ДНЗ;

б) безпосередньому керівництві керівника ДНЗ;

в) організації взаємодії ДНЗ зі школою;

г) організації взаємодії ДНЗ із сім’єю;

д) організації фронтальних та індивідуальних занять з дітьми.

3. Розумове виховання як основа математичної освіти дошкільників — це…:

а) розвиток у дитини процесів сприйняття та уявлень про предмети та явища навколишнього світу;

б) цілеспрямований педагогічний процес, орієнтований на формування чуттєвого пізнання й удосконалення почувань і сприйняття;

в) сукупність знань, умінь і сформованих під час їх засвоєння перцептивних дій;

г) спеціально організований педагогічний процес, спрямований на формування системи знань і умінь, способів розумової діяльності і розвиток пізнавальної активності дітей;

д) кількісні та якісні зміни, що відбуваються у розумовій діяльності дитини і пов’язані із віком, збагаченням досвіду і впливом виховних дій.

4. Дидактичний матеріал М. Монтессорі сприяє…:

а) розумовому розвитку;

б) розвитку ігрової діяльності;

в) розвитку образного мовлення;

г) розвитку просторового мислення;

д) активізації роботи зорових, слухових і тактильних аналізаторів дітей.

5. Який із принципів вимагає від педагога уміння підбирати зміст математичних ігор відповідно до актуального рівня розвитку дитини?

а) Свідомості й активності;

б) наочності;

в) систематичності й послідовності;

г) науковості;

д) доступності.

6. Інноваційними засобами формування елементарних математичних уявлень є…:

а) обладнання для ігор і занять, комплекти наочного дидактичного матеріалу, література;

б) комп’ютерні програми на спеціальних носіях, комп’ютер,магнітні дошки;

в) дидактичний матеріал М. Монтессорі, модульні конструктори, робочі зошити;

г) демонстрація, інструкція, пояснення;

д) вказівки, роз’яснення, запитання до дітей.

7. На заняттях з розвитку елементарних математичних уявлень відбувається…:

а) пред’явлення нових знань, повторення й систематизація пройденого матеріалу, закріплення умінь і навичок;

б) закріплення, застосування й розширення знань і умінь;

в) усунення недоліків в інтелектуальному розвитку дитини;

г) формування інтересу до математики, підбиття підсумків;

д) повторення, застосування й відпрацювання знань, умінь

і навичок.

8. Словесний метод на заняттях з математики у молодших групах застосовується…:

а) з метою навчання порядкової лічби;

б) під час пояснення арифметичних задач;

в) під час використання символів;

г) для пояснення нового матеріалу;

д) з метою пізнання способів діяльності

9. У старших групах використання словесного методу на заняттях з математики супроводжується…:

а) прийомами логоритміки;

б) різноманітністю формулювань запитання;

в) введенням жестів;

г) загадковим, казковим тоном, повільним темпом і багаторазовими повтореннями;

д) зацікавлюючим тоном, використанням проблемних ситуацій, швидким темпом.

10. Цілепокладання й проектування роботи з формування мате-

матичних уявлень спирається на…:

а) дані констатуючого контролю;

б) індивідуальні особливості дітей у засвоєнні математичних уявлень;

в) генезис математичних уявлень у дітей і діагностику математичного розвитку;

г) предметну діяльність дошкільників;

д) самостійну діяльність дітей.

11. Знання генезису математичних уявлень у дітей і результати діагностики математичного розвитку допомагають здійснити…:

а) констатуючий контроль;

б) цілепокладання і проектування роботи;

в) організацію індивідуальних занять з формування елементарних математичних уявлень;

г) організацію математичних ранків, вікторин і т.ін.;

д) організацію самостійної діяльності дітей.

12. Пізнавальна активність дитини на заняттях з математики

проявляється у…:

а) процесі спостереження дитини за навколишньою дійсністю,порівнянні предметів, узагальненні ознак, класифікації множин, орієнтуванні у просторі й у прихованих математичних

зв’язках;

б) наявності пізнавального інтересу, активності, самостійності у процесі пошуку розв’язання задачі, володінні різноманітними розумовими операціями, здійсненні контролю і самоконтролю;

в) чіткості відповідей, здійсненні практичних і розумових дій, різноманітності формулювань, обдумуванні задач;

г) встановленні логічної послідовності у задачі, самостійних відповідях, граматично правильного мовлення, умінні оцінювати діяльність і результат;

д) володінні прийомами вимірювання, порівняння, класифікації, віднімання, додавання одиниць, запису арифметичних дій.

13. Математичний розвиток дошкільників меншою мірою пов’язаний із…:

а) розвитком рухових здібностей;

б) формуванням передумов математичного мислення і початкових форм навчальної діяльності;

в) формуванням системи елементарних математичних уявлень;

г) розширенням і збагаченням словника за рахунок оволодіння математичною термінологією, удосконаленням зв’язного мовлення при складанні задач;

д) формуванням сенсорних процесів і здібностей.

14. Умовою розвитку пізнавального інтересу дітей до математики є…:

а) уміння користуватися різноманітними парціальними програмами;

б) оволодіння обчислювальною діяльністю;

в) оволодіння культурою спілкування;

г) створення психологічної комфортності у групі;

д) створення предметно-розвивального, ігрового, побутового середовища;

15. Сучасні технології навчання математики дітей дошкільного віку орієнтовані на…:

а) розвиток інтелектуальних здібностей і формування змістовних математичних уявлень і понять;

б) розширення інформаційного наповнення занять за рахунок шкільних програм;

в) розвиток психічних процесів;

г) розвиток мовленнєворозумової діяльності;

д) випереджальне навчання.

16. Виключте зайвий розділ програми з формування математичних уявлень:

а) «Кількість та лічба»;

б) «Величина» і «Форма»;

в) «Арифметика»

г) «Орієнтування у просторі»;

д) «Орієнтування у часі».

17. У дочисловий період навчання математики дітей молодшого дошкільного віку навчають…:

а) виготовляти й користуватися моделями;

б) виділяти властивості предметів, необхідні для оволодіння математичними уявленнями, діями порівняння;

в) порівнювати часові відрізки;

г) розв’язувати логічні задачі;

д) виділяти кількісні відносини між предметами.

18. Перехід до оволодіння поняттями про числа і цифри здійснюється на основі уміння…:

а) розв’язувати арифметичні задачі;

б) групувати предмети за формою;

в) створювати уявну ситуацію;

г) здійснювати порядкову лічбу;

д) виконувати дії з величинами, користуватися умовною міркою.

19. Задачами дидактичних ігор і вправ є…:

а) формування колективних навичок виконання математичних завдань;

б) здобуття математичної освіти;

в) формування способів діяльності з предметами;

г) закріплення знань, умінь і навичок, розвиток психічних процесів;

д) збагачення словника новими математичними термінами.

20. Учитель, як і вихователь старшої групи дитячого садочка, для розвитку математичних здібностей дітей менше за все використовує…:

а) спеціальні педагогічні ситуації;

б) завдання на розвиток наочно-дієвого мислення;

в) розвивальні вправи;

г) експериментування й моделювання;

д) дидактичні ігри математичного змісту.

21. До творчих форм роботи із встановлення контакту ДНЗ і сім’ї не слід відносити…:

а) консиліум;

б) відкрите заняття;

в) ширми і папки-пересувки;

г) консультації і бесіди про математичний розвиток дитини;

д) організацію математичних вікторин для дітей.

22. Краще розуміння змісту арифметичних задач і розширення математичних уявлень відбувається під час…:

а) ознайомлення з числом і цифрою;

б) створення текстів задач елементарного математичного змісту;

в) опори на уявлення про навколишній світ;

г) формування самоконтролю на заняттях з математики;

д) ознайомлення з деякими одиницями загальноприйнятої

системи мір: сантиметром, дециметром, метром, літром, кілограмом.

23. Реальні уявлення про навколишній світ допомагають покращити…:

а) процес ознайомлення з деякими одиницями загальноприйнятої системи мір: сантиметром, дециметром, метром, літром,кілограмом;

б) сприйняття часу;

в) процес написання цифр;

г) формування самоконтролю на заняттях з математики;

д) розуміння змісту арифметичних задач і математичні уявлення в цілому.

24. Батьки не можуть досягти успіху у математичному розвитку дітей під час ознайомлення дитини з…:

а) кількісними властивостями й відносинами, які існують у реальному просторі приміщень;

б) тривимірним простором навколишнього світу;

в) формою і величиною реальних об’єктів навколишнього світу;

г) підручниками з математики для 1 класу;

д) часовими орієнтирами у природних умовах.

Формування елементарних математичних уявлень

25. Батьки допомагають дітям засвоїти математичний зміст у побуті у процесі ознайомлення із…:

а) підручниками з математики для 1 класу;

б) просторовими уявленнями;

в) різноманітними властивостями реальних об’єктів навколишнього світу та їх кількісними відносинами;

г) предметами-замісниками;

д) художньою літературою.

 

Номер завдання у тесті

Ключ правильних відповідей

Варіант тестового завдання

Варіант 1

Варіант 2

1

б

а

2

а

а

3

б

г

4

б

д

5

д

д

6

б

б

7

г

а

8

а

г

9

б

д

10

г

в

11

д

б

12

б

б

13

а

а

14

в

д

15

а

а

16

а

в

17

б

б

18

б

д

19

а

г

20

а

б

21

д

а

22

д

в

23

г

д

24

а

г

25

а

в

 

Залиши перший коментар

Зашили коментар

Ваш email не буде публікуватися.


*