Тести для оцінки професійної підготовки педагогів ДНЗ «Ознайомлення із соціальним світом»

Тести для оцінки професійної підготовки педагогів ДНЗ «Ознайомлення із соціальним світом»

Мета пропонованих тестових завдань — дати об’єктивну оцінку професійної підготовленості педагогів ДНЗ.

 

Критерії переведення тестових балів у рівні оцінки професійної діяльності

 

Кількість

 

 

 

балів

Відсоток

 

 

 

успішності

Рівень
до 14 до 59 % «Незадовільно» — низький, недостатній рівень професійної діяльності
15–19 від 60 %

 

 

 

до 79 %

«Задовільно» — середній рівень професійної

 

 

 

діяльності

20–22 від 80 %

 

 

 

до 94 %

«Добре» — достатній рівень професійної діяльності
23–25 від 95 %

 

 

 

до 100 %

«Відмінно» — високий рівень професійної

 

 

 

діяльності

 

Ознайомлення із соціальним світом

Тестов і завдання

Варіант 1

Вказівки: усі завдання мають п’ять варіантів відповідей.Позначте умовною позначкою  клітинку, яка відповідає правильній відповіді.

1. Психологія спілкування досліджує:

а) сприймання людьми одне одного;

б) культуру спілкування;

в) переконання і світогляд людей;

г) етикет;

д) історію людства.

2. Теоретичною основою методики ознайомлення дошкільників із соціальним світом є результати досліджень у галузі…:

а) дошкільної психології;

б) дошкільної педагогіки;

в) соціальної психології;

г) соціальної педагогіки;

д) усі відповіді правильні.

3. Сучасні наукові дослідження з ознайомлення дітей із соціальним світом дозволяють педагогові зробити вибір між рядом освітніх альтернатив. Знайдіть зайву відповідь.

а) Можливістю здійснення соціально-морального та етнокультурного виховання через ознайомлення дітей із мистецтвом;

б) можливістю здійснення соціально-морального та етнокультурного виховання у процесі опанування дітьми основ традицій народної культури і сімейного виховання;

в) соціалізацією дітей з орієнтацією на вітчизняні духовноморальні ідеали;

г) ознайомленням вихованців із красою рідної природи і підсиленням краєзнавчого напрямку роботи у ДНЗ;

д) засвоєнням норм моралі і формуванням колективістської свідомості.Ознайомлення із соціальним світом

4. Що в сучасних педагогічних концепціях розглядається як основний шлях розвитку особистості в онтогенезі і залучення дітей до соціального світу?

а) Адаптація;

б) самовдосконалення;

в) інтеграція;

г) єдність соціалізації та індивідуалізації;

д) акомодація.

5. Хто є учасником соціального середовища розвитку дітей у ДНЗ?

а) Вихованці дитячого садочка, педагоги, обслуговуючий персонал, батьки, інші члени сімей вихованців;

б) вихованці ДНЗ;

в) діти і педагоги;

г) діти і батьки;

д) педагоги і батьки.

6. Соціалізація — це…:

а) процес спілкування дорослого з дітьми;

б) процес спілкування дітей між собою;

в) процес засвоєння та активного відтворення дитиною соціального досвіду, який здійснюється у спілкуванні і діяльності,та його результат;

г) комунікативна діяльність;

д) процес і результат спілкування педагогів і вихованців ДНЗ.

7. Що таке соціальне середовище розвитку?

а) Діти — вихованці групи;

б) дорослі і діти, які відвідують ДНЗ;

в) умови взаємодії дитини із іншими людьми і суспільство, яке

складається у дитячому садочку;

г) методи соціального розвитку дітей;

д) соціалізуючі ігри.

8. Спілкування — це…:

а) взаємодія людей;

б) спільна праця;

в) результат роботи;

г) спрямованість на загальну справу;

д) об’єднання людей.

9. Предмет спілкування — це…:

а) інша людина;

б) розмова;

в) діалог;

г) бесіда;

д) діяльність.

10. Дія спілкування — це…:

а) одиниця колективної діяльності;

б) самоаналіз;

в) самозамилування;

г) нерозуміння;

д) конфлікт.

11. До вербальної комунікації належить:

а) міміка обличчя;

б) візуальне сприйняття партнера;

в) жести партнера;

г) пози на початку, у процесі та наприкінці спілкування;

д) розмовне мовлення партнерів.

12. Що відрізняє спілкування дошкільників із однолітками і дорослими?

а) Самостійність;

б) розмаїття тем для розмови;

в) пізнавальні потреби;

г) можливість самоствердження;

д) можливість сперечатися.

13. Який зміст є характерним для особистісного спілкування дітей?

а) І грові дії;

б) бесіди;

в) читання;

г) прогулянки;

д) образотворча діяльність.

14. У якому віці діагностується виникнення первинної комунікативної потреби у дітей — наявність «комплексу оживлення»?

а) Перші два тижні життя;

б) 2–3 місяці;

в) 7 місяців;

г) 10 місяців;

д) до початку другого року.

15. У діагностиці дітей дитячого віку у ситуативно-особистісній формі спілкування із дорослими характеризується як потреба…:

а) в увазі;

б) у співпраці;

в) у повазі;

г) у розумінні;

д) у самоствердженні.

16. До експресивно-мімічних засобів спілкування, які можна спостерігати у дітей раннього віку, зараховують:

а) посмішку;

б) дії з предметами;

в) пози і жести;

г) питання дітей;

д) думки.

17. Пізнавальний мотив спілкування у дітей дошкільного віку виражається у потребі…:

а) отримання нових вражень, знань;

б) взаємодії із дорослим;

в) взаємодії із навколишнім світом;

г) розвитку;

д) самоствердження.

18. Потреба дітей у позаситуативно-особистісній формі спілкування із дорослими й однолітками характеризується як бажання…:

а) звернути на себе увагу будь-якою дією;

б) здійснити спільні дії з однолітками;

в) досягти розуміння з боку дорослого та однолітків;

г) пояснити дорослому мотиви своїх дій;

д) стати школярем.

19. Діагностика рівня засвоєння дітьми соціальних норм — це вивчення уявлень дітей…:

а) про правила поведінки у соціумі;

б) про правила поведінки у дитячому садочку;

в) про способи регуляції поведінки;

г) про звичаї й традиції соціальних взаємовідносин між різними народами;

д) усі відповіді неправильні.

20. Діагностика рівня сформованості емпатії у дошкільників передбачає оцінку…:

а) рівня розуміння мотивів своїх вчинків;

б) дій іншої людини;

в) умінь обговорювати проблеми соціального характеру;

г) умінь надавати посильну допомогу;

д) умінь співчувати дорослим та одноліткам.

21. Явище «госпіталізації» дітей дитячого віку, яке часто спостерігається у домах дитини, викликано…:

а) хронічними захворюваннями;

б) відсутністю материнського догляду;

в) вихованням у неповній сім’ї;

г) спадковими захворюваннями;

д) недотриманням режиму.

22. Причиною емоційного неблагополуччя дитини в групі однолітків, яку можна виявити у процесі хронометрованих спостережень, є…:

а) невміння користуватися жестами;

б) відсутність потреби у спілкуванні, невміння спілкуватися й гратися з однолітками;

в) незнання імен усіх вихованців групи;

г) невпевненість у своїх силах;

д) недостатність тепла та уваги з боку близьких дорослих.

23. Який прийом допомоги з боку дорослого є найбільш ефективним для дитини у подоланні відчуження однолітків?

а) Співчуття;

б) наслідування;

в) покарання;

г) заохочення;

д) створення реальних життєвих ситуацій, які забезпечують соціальний успіх у групі однолітків та їхніх батьків.

24. Р оль гри в ознайомленні дошкільників із соціальним світом полягає у…:

а) засвоєнні основних векторів людських взаємин;

б) формуванні уявлень дітей про труд, дорослих;

в) формуванні комунікативних умінь;

г) формуванні умінь користуватися матеріалом;

д) розвитку уяви.

25. Знайдіть групу методів, не спрямованих на ознайомлення дошкільників із соціальним світом:

а) методи активізації пізнавальної активності дітей;

б) репродуктивні методи;

в) методу активізації емоційного розвитку;

г) методи, які сприяють інтеграції різних видів дитячої

діяльності;

д) методи корекції та регуляції соціальних взаємин.

 

Варіант 2

Вказівки: усі завдання мають п’ять варіантів відповідей. Позначте умовною позначкою  клітинку, яка відповідає правильній відповіді.

1. Соціалізація — це…:

а) рівень взаєморозуміння між людьми;

б) результат становлення дитячої особистості;

в) історія народу;

г) рівень культури дитини;

д) індивідуальний процес засвоєння культурно-суспільного досвіду й заохочення дитини до соціуму.

2. Соціальний образ себе у дошкільника передбачає…:

а) формування здібностей до самооцінки;

б) набуття знань про людей;

в) наслідування дорослого;

г) порівняння себе із однолітками;

д) вироблення уявлення про навколишній світ.

3. В кажіть роль сюжетно-рольової гри у соціальному розвитку дошкільника?

а) Гра формує початкові форми самоконтролю, самооцінки, організованості, міжособистісних стосунків дітей;

б) у грі дитина оволодіває довільними рухами;

в) дитина засвоює правила поведінки дорослих;

г) гра вчить виконувати дії з предметами;

д) діти вчаться розв’язувати конфлікти.

4. Що називають спеціальними формами організації повноцінного соціального середовища розвитку дітей у ДНЗ?

а) Загальні свята;

б) секції для додаткових занять з дітьми;

в) батьківські і дитячі клуби;

г) дитячі студії;

д) усе вищеперераховане.

5. Які стилі виховних впливів дослідники вважають найбільш ефективними?

а) Формальні;

б) формально-вимогливі;

в) авторитарні;

г) ліберальні;

д) заохочувальні.

6. Знання вікових психологічних особливостей соціального розвитку дітей допомагають педагогові-вихователеві:

а) діагностувати рівень соціального розвитку;

б) адекватно оцінювати поведінку дітей у групі однолітків;

в) організовувати колективну роботу;

г) розробляти методичні рекомендації для батьків;

д) усі відповіді правильні.

7. Який прояв соціального розвитку є характерним для «кризи 7 років»?

а) Небажання навчатися;

б) бажання слухати дорослих;

в) бажання бути школярем;

г) втрата безпосередності;

д) усвідомлення себе як суб’єкта спілкування.

8. Спілкування — це…:

а) спільна праця;

б) результат роботи;

в) взаємодія людей;

г) спрямованість на загальну справу;

д) об’єднання людей.

9. Як змінюється спілкування дитини протягом дошкільного

віку?

а) За значущістю;

б) за формою спілкування і типом взаємин;

в) за змістом;

г) за інтересами;

д) за кількістю контактів.

10. Що більшою мірою впливає на розвиток навичок спілкування і соціальний розвиток дітей у грі?

а) Переказ;

б) проблемні ситуації;

в) соціальні ролі;

г) підкорення;

д) ігрові атрибути.

11. Які ігри є найбільш ефективними для розвитку спілкування дітей протягом усього дошкільного дитинства?

а) Настільні;

б) режисерські;

в) дидактичні;

г) обрядові;

д) ігри-драматизації.

12. В ставте пропущене слово: «Взаєморозуміння — це … спілкування».

а) Умова;

б) засіб;

в) метод;

г) форма;

д) продукт (результат).

13. Який метод є найбільш прийнятним для дослідження міжособистісного спілкування молодших дошкільників?

а) Спостереження;

б) проективні методики;

в) запитання;

г) ігри з правилами;

д) рухливі ігри.

14. Г оловна умова організації дослідження комунікативних навичок дошкільників — це…:

а) добровільність участі дитини та її згода на проведення спостереження і діагностики;

б) послідовність і дотримання усіх етапів проведення діагностики;

в) участь дорослого у спільних діях із дитиною;

г) ведення письмового протоколу;

д) наявність системних критеріїв оцінки, які дозволяють на основі узагальнення даних індивідуального обстеження скласти соціально-психологічну характеристику групи

дітей.

15. Які риси, за результатами спостережень і даних соціометрії, відрізняють популярних у групі дітей від непопулярних?

а) Розвинений інтелект;

б) товариськість і доброзичливість, уміння гратися;

в) творчі здібності;

г) позитивна оцінка вихователів;

д) високий рівень розвитку мови.

16. Які методи допомагають ефективно виявляти труднощі у спілкуванні у дітей старшого дошкільного віку?

а) Тести на дослідження «соціального Я»;

б) інтерв’ювання;

в) спостереження за поведінкою під час занять;

г) рольові ігри;

д) бесіда.

17. Метод «соціометрії» виявляє…:

а) дітей-лідерів;

б) дітей-ізгоїв;

в) популярних дітей;

г) дітей, яким віддають перевагу;

д) усі відповіді правильні.

18. Під час діагностики готовності дитини до спілкування у школі увагу звертають на…:

а) розвиток звукової культури мови дитини;

б) етикет;

в) володіння навчальними навичками;

г) здатність спілкуватися в умовах шкільних взаємин;

д) наявність знань про школу.

19. Які умови є найбільш ефективними у роботі з розвитку спілкування дошкільників?

а) Участь у дитячих масових заходах;

б) залучення дитини до спільних ігор з дітьми;

в) добровільність вибору своєї діяльності;

г) послідовність формування конструктивних умінь;

д) дозвіл батьків.

20. Який метод не сприяє вихованню доброзичливості між дітьми?

а) Читання книг;

б) бесіда;

в) порівнювання дітей між собою;

г) заохочення інших дітей;

д) обговорення вчинків героїв книг.

21. Принцип розв’язання проблем соціально-морального і духовно-морального розвитку дітей, сформульований у сучасних програмах,— це…:

а) надання ініціативи вихователям;

б) надання ініціативи батькам;

в) надання ініціативи дітям;

г) спільна творчість дітей, батьків, педагогів у процесі засвоєння традиційної вітчизняної культури і створення єдиного колективу «діти — батьки — співробітники ДНЗ»;

д) сприяння представників органів правопорядку.

22. Е фективний прийом, який розвиває усвідомленість поведінки дітей,— це…:

а) ознайомлення з правилом гри;

б) обговорення й обігравання з дітьми зразків поведінки з дітьми;

в) наведення прикладів поведінки дорослих;

г) покарання;

д) заохочення.

23. Співпраця з дітьми у процесі навчання передбачає:

а) показ конкретних дій;

б) передачу знань;

в) безпосереднє керівництво дітьми;

г) прямі вказівки;

д) урахування інтересів дітей.

24. Що є показником затримки особистісного й соціального розвитку старшого дошкільника?

а) Невміння спілкуватися;

б) висока самооцінка;

в) небажання вчитися;

г) слабкий розвиток довільності;

д) боязнь школи.

25. О цінка рівня сформованості культури поведінки у дитини дошкільного віку передбачає…:

а) усвідомлення дітьми необхідності виконання трудових доручень;

б) уміння дітей знаходити можливості спілкуватися у різних ситуаціях;

в) розуміння дітьми нормативно-правових основ для захисту власної гідності;

г) формування соціальних потреб і засвоєння усіх компонентів культурного спілкування із дорослими та однолітками;

д) формування умінь розв’язувати конфлікти.

 

Номер завдання у тесті

Ключ правильних відповідей

Варіант тестового завдання

Варіант 1

Варіант 2

1

а

д

2

д

а

3

д

а

4

г

д

5

а

д

6

в

д

7

в

в

8

а

в

9

а

б

10

а

в

11

д

д

12

г

д

13

а

а

14

б

д

15

а

б

16

а

г

17

а

д

18

в

г

19

а

б

20

д

в

21

б

г

22

б

б

23

д

д

24

а

а

25

б

г

 

Залиши перший коментар

Зашили коментар

Ваш email не буде публікуватися.


*