Тести для оцінки професійної підготовки педагогів ДНЗ «Фізичний розвиток»

Тести для оцінки професійної підготовки педагогів ДНЗ «Фізичний розвиток»

Мета пропонованих тестових завдань — дати об’єктивну оцінку професійної підготовленості педагогів ДНЗ.

 

Критерії переведення тестових балів у рівні оцінки професійної діяльності

 

Кількість

 

 

 

балів

Відсоток

 

 

 

успішності

Рівень
до 14 до 59 % «Незадовільно» — низький, недостатній рівень професійної діяльності
15–19 від 60 %

 

 

 

до 79 %

«Задовільно» — середній рівень професійної

 

 

 

діяльності

20–22 від 80 %

 

 

 

до 94 %

«Добре» — достатній рівень професійної діяльності
23–25 від 95 %

 

 

 

до 100 %

«Відмінно» — високий рівень професійної

 

 

 

діяльності

 

Фіз ичний розвиток

Тестов і завдання

Варіант 1

Вказівки: усі завдання мають п’ять варіантів відповідей.

Позначте умовною позначкою  клітинку, яка відповідає правильній відповіді.

1. Сукупність задач, змісту, засобів, методів і форм організації фізичного виховання — це…:

а) задачі фізичного виховання;

б) засоби фізичного виховання;

в) система фізичного виховання;

г) принципи фізичного виховання;

д) мета фізичного виховання.

2. В ідповідність рівня розвитку рухових умінь і навичок нормативним вимогам програми — це…:

а) фізична підготованість;

б) фізичне виховання;

в) фізична культура;

г) фізичний розвиток;

д) фізична досконалість.

3. Які задачі спрямовані на охорону життя й укріплення здоров’я дитини, сприяють підвищенню стійкості до різноманітних захворювань, несприятливих впливів зовнішнього середовища, покращенню його працездатності і гармонійному розвитку?

а) Виховні;

б) оздоровчі;

в) освітні;

г) корекційно-розвивальні;

д) психогімнастики.

4. Спосіб виконання руху, за допомогою якого вирішується рухова задача,— це…:

а) теорія і методика фізичного виховання;

б) методика фізичного виховання;

в) методика виконання фізичних вправ;

г) техніка фізичних вправ;

д) характеристика руху.

5. Вони передбачають формування рухових умінь і навичок, розвиток психофізичних якостей, розвиток рухових здібностей.

а) Виховні задачі;

б) оздоровчі задачі;

в) освітні задачі;

г) корекційно-розвиваючі задачі;

д) пропедевтичні задачі.

6. Процес неодноразового відтворення рухових дій, які організуються згідно із дидактичними принципами навчання,— це…:

а) рух;

б) траєкторія;

в) гімнастика;

г) спорт;

д) вправа.

7. Яке положення виражає готовність до дії і створює найбільш вигідні умови для правильного виконання вправи?

а) Раціональне;

б) вихідне;

в) звичайне;

г) просте;

д) правильне.

8. Який спосіб полягає в одночасному свідомому виконанні рухових дій усіма дітьми та ефективному розв’язання освітньо-виховних та оздоровчих задач у роботі з ними?

а) Фронтальний;

б) спеціальний;

в) продуктивний;

г) індивідуальний;

д) основний.

9. Яка група методів формує у дітей уявлення про рух, яскравість чуттєвого сприйняття і рухових відчуттів, розвиває сенсорні здібності?

а) Фізичні;

б) наочні;

в) дидактичні;

г) особі;

д) спеціальні.

10. До якої групи методів належать перераховані прийоми: показ, наслідування, зорові орієнтири, фотографії, малюнки, схеми, прилади і посібники, а також музика, пісні, ритм бубна?

а) Фізичні;

б) наочні;

в) вербальні;

г) практичні;

д) дидактичні.

11. Система спеціально підібраних фізичних вправ і науково розроблених методичних положень, спрямованих на розв’язання задач всебічного фізичного розвитку й оздоровлення дитини,— це…:

а) техніка;

б) комплекс;

в) гімнастика;

г) алгоритм;

д) послідовність.

12. В ластивості опорно-рухового апарата, які визначають ступінь рухливості його ланок і характеризують еластичність м’язів і зв’язок,— це…:

а) сила;

б) витривалість;

в) швидкість;

г) спритність;

д) гнучкість.

13. Як називають рухи, у яких повторюються одні й ті самі фази у чіткій послідовності?

а) Повторювані;

б) циклічні;

в) ациклічні;

г) основні;

д) загальнорозвивальні.

14. Які вправи спрямовані на загальне оздоровлення організму і сприяють розвитку та укріпленню окремих груп м’язів, формуванню правильної постави; укріпленню опорно-рухового апарата; покращенню кровообігу, дихання, обмінних процесів, діяльності нервової системи й розвитку психофізичних якостей дитини?

а) Ритмічні;

б) основні;

в) збуджуючі;

г) розслаблюючі;

д) загальнорозвивальні.

15. Присідання, нахили голови і тулуба; повороти голови і тулуба; прогинання тулуба; потягування, піднімання, опускання, перехрещування й згинання рук та ніг — це…:

а) психогімнастичні вправи;

б) основні рухи;

в) загальнорозвивальні вправи;

г) циклічні рухи;

д) ациклічні рухи.

16. Стрій, у якому діти стоять один біля одного на одній лінії, обличчям в один бік,— це…:

а) колона;

б) шеренга;

в) ряд;

г) коло;

д) інтервал.

17. Свідома, активна діяльність дитини, яка характеризується точним і своєчасним виконанням завдань, пов’язаних із обов’язковими для усіх гравців правилами,— це…:

а) руховий режим;

б) основні рухи;

в) стройові вправи;

г) рухлива гра;

д) спортивні вправи.

18. Під час розучування нових рухливих ігор використовують такі прийоми навчання:

а) назва гри, розміщення на майданчику, самостійне розподілення ролей, сигнали, розпорядження, взаємодопомога, посібники й інвентар;

б) нагадування змісту і правил гри, лічилки, команди, сигнали, запитання до дітей, зорові й звукові орієнтири та інше;

в) назва гри, показ рухів, пояснення змісту і правил, вказівки, пояснення, лічилки, допомога, команди, розпорядження, уточнення, зорові й звукові орієнтири, підбиття підсумків й інше;

г) пояснення змісту і правил гри роблять самі діти, лічилки, розпорядження, уточнення, зорові й звукові орієнтири та ін.;

д) планування гри, підготовка до проведення, бесіда з дітьми, що грають, використання посібників і знарядь, розмітка майданчику, підбиття підсумків та ін.

19. За якими ознаками класифікуються рухливі ігри?

а) За віком, ступенем рухливості дитини у грі, видами рухів,змістом;

б) сезоном, місцем проведення, характером дітей, що грають,розвитком рухових здібностей;

в) ступенем рухливості дитини у грі, видами рухів, характером дітей, що грають;

г) видами рухів, характером дітей, що грають, розвитком рухових здібностей;

д) сезоном, місцем проведення, використанням посібників.

20. Н авчання дошкільників спортивних ігор починають зі (із, з)…:

а) змагань між окремими дітьми;

б) запитань до дітей;

в) роздачі посібників;

г) розмітки майданчику;

д) розучування окремих елементів техніки гри.

21. О світньо-виховний комплекс різноманітної діяльності дитини, основу якого складає рухова активність,— це…:

а) рухова діяльність;

б) руховий режим;

в) форми організації фізичного виховання;

г) система фізичного виховання;

д) модель фізичного виховання.

22. О сновною формою організованого систематичного навчання фізичним вправам є…:

а) рухлива гра;

б) ранкова гімнастика;

в) фізкультхвилинка;

г) ранкова прогулянка;

д) фізкультурне заняття.

23. В икористання різноманітних форм рухової активності створює оптимальний…:

а) рівень фізичної підготованості;

б) руховий режим;

в) критерій фізичного розвитку;

г) рухову навичку;

д) тренувальний ефект.

24. Доцільність використання часу на фізкультурних заняттях визначається за…:

а) загальною щільністю заняття;

б) моторною щільністю заняття;

в) підбором фізичних вправ;

г) розміщенням фізичних вправ;

д) тривалістю фізичних вправ.

25. Короткочасні фізичні вправи, які проводяться у процесі занять, що вимагають інтелектуального напруження, називаються…:

а) гімнастикою пробудження;

б) фізкультхвилинками;

в) руховими розминками;

г) рухливими іграми;

д) рухливими заняттями.

 

 

Варіант 2

Вказівки: усі завдання мають п’ять варіантів відповідей.Позначте умовною позначкою «» клітинку, яка відповідає правильній відповіді.

1. В иховання здорової, життєрадісної, життєстійкої, фізично досконалої, гармонійно і творчо розвиненої дитини — це задача…:

а) фізичного виховання;

б) фізичного розвитку;

в) фізичної підготовленості;

г) занять з фізичної культури;

д) мета фізичного виховання дошкільника.

2. Педагогічний процес, спрямований на формування рухових навичок, психофізичних якостей, досягнення фізичної досконалості,— це…:

а) фізична підготовленість;

б) фізичне виховання;

в) фізична культура;

г) фізичний розвиток;

д) фізична досконалість.

3. Положення вітчизняних та зарубіжних спеціалістів у галузі філософії, психології, медицини, біології, фізіології та інших наук про взаємозв’язок розвитку рухових функцій і психіки дитини, роль її рухової активності як основи життєзабезпечен-ня організму є:

 а) задачами фізичного виховання дошкільників;

б) принципами фізичного виховання;

в) засобами фізичного виховання;

г) особливостями фізичного виховання;

д) методологічною основою предмета теорії і методики фізичного виховання.

4. Які задачі спрямовані на формування правильної постави,своєчасне закостеніння опорно-рухового апарата, формування вигину хребта, укріплення зв’язково-суглобного апарату, розвиток гармонійної будови тіла, м’язів та ін.?

а) Корекційно-розвивальні;

б) оздоровчі;

в) освітні;

г) задачі фізичного виховання;

д) пропедевтичні.

5. До якої категорії фізичного виховання зараховують гігієнічні фактори, природні сили природи і фізичні вправи?

а) Задачі фізичного виховання;

б) принципи фізичного виховання;

в) форми фізичного виховання;

г) методи фізичного виховання;

д) засоби фізичного виховання.

6. В икористання якого способу навчання фізичних вправ дозволяє кожній дитині самостійно та успішно виконувати їх?

а) Фронтального;

б) спеціального;

в) групового;

г) індивідуального;

д) основного.

7. Які методи забезпечують перевірку рухових дій дитини, правильність їх сприйняття, моторні відчуття?

а) Практичні;

б) наочні;

в) дидактичні;

г) евристичні;

д) вербальні (словесні).

8. До якої групи методів належать такі прийоми: відтворення вправ, варіативне використання, виконання ігрових ролей,участь у змаганнях?

а) До проблемних;

б) наочних;

в) вербальних (словесних);

г) практичних;

д) дидактичних.

9. В ластивість організму під впливом рухових дій ставати сильнішим, витривалішим, спритнішим і вправнішим називається…:

а) швидкість;

б) гнучкість;

в) вправність;

г) навичка;

д) уміння.

10. Характеристиками якого поняття є такі фактори: постійна концентрація уваги у процесі дії; відносно невисокий ступінь участі рухових автоматизмів у керуванні рухом; відносна мінливість техніки рухів, а іноді порушення її; маловираженість злитності рухів й обумовлена цим розтягнутість їх у часі?

а) Рухові уміння;

б) рухові здібності;

в) рухові якості;

г) рухові навички;

д) руховий акт.

11. Здатність виконувати рухові дії у мінімальний для даних умов відрізок часу — це …:

а) сила;

б) витривалість;

в) швидкість;

г) спритність;

д) гнучкість.

12. Здатність протистояти втомі у якій-небудь діяльності, у тому числі руховій,— це…:

а) сила;

б) витривалість;

в) швидкість;

г) спритність;

д) гнучкість.

13. Здатність тіла зберігати стійкий стан як у спокої, так і під час руху, яка є компонентом будь-якого руху,— це…:

а) рівновага;

б) окомір;

в) плавання;

г) рухи;

д) швидкість.

14. Р ухи, життєво необхідні дитині: повзання, лазіння, борсання,метання, ходьба, біг, стрибки,— це…:

а) загальнорозвивальні вправи;

б) стройові вправи;

в) рухливі ігри;

г) спортивні вправи;

д) основні рухи.

15. Стрій, у якому діти розташовані у потилицю одне одному на дистанції одного кроку чи витягнутої руки,— це…:

а) колона;

б) шеренга;

в) ряд;

г) коло;

д) розмикання.

16. Відстань між тими, хто займається чи шикується у колоні,— це…:

а) дистанція;

б) інтервал;

в) шеренга;

г) стрій;

д) розмикання.

17. В иди рухливих ігор:

а) сюжетні, несюжетні, спортивні, спортивне дозвілля;

б) сюжетні, несюжетні, спортивні, ігри-забави;

в) сюжетні, несюжетні, спортивні, спортивні вправи;

г) сюжетні, несюжетні, спортивні, рухові розминки;

д) сюжетні, несюжетні, спортивні, рухові завдання.

18. У закріпленні навичок бросання і метання велика роль належить…:

а) загальнорозвивальним вправам;

б) вправам на рівновагу;

в) рухливим іграм;

г) стройовим вправам;

д) ранковій гімнастиці.

19. У програмах для дітей дошкільного віку з фізичного виховання передбачається навчання таких спортивних вправ та ігор:

а) бадмінтон, волейбол, баскетбол, кеглі, скакалки;

б) хокей, футбол, городки, гойдалка, ритміка;

в) ковзання крижаними поверхнями, катання на санчатах, ковзанах, велосипедах і самокатах, ходьба на лижах, плавання;

г) школа м’яча, народні ігри й забави, катання на гойдалці й каруселях, спортивні ігри;

д) оздоровчі пробіжки, гімнастика пробудження, сауна, спортивні свята, канікули й дні здоров’я.

20. В ставте пропущене слово: «Систематичні фізкультурні заняття на свіжому повітрі підсилюють … ефект на організм дитини».

а) Оздоровчий;

б) освітній;

в) виховний;

г) розвивальний;

д) відновлюючий.

21. До форм організації рухової діяльності дітей зараховують:

а) фізкультурні заняття, фізкультурно-оздоровчу роботу у режимі дня, самостійну рухову діяльність, активний відпочинок,домашні завдання;

б) загальнорозвивальні вправи, спортивні вправи, рухливі ігри,стройові вправи, ранкову гімнастику;

в) руховий режим, фізкультхвилинки, рухливі ігри, спортивні змагання, консультації для батьків;

г) фізкультурні заняття на повітрі, спортивні розваги, туристичні походи, профілактичні заходи;

д) фізкультурні заняття, фізкультурно-оздоровчу роботу у режимі дня, самостійну рухову діяльність, загальнорозвивальні вправи.

22. Способами організації дітей на фізкультурному занятті вважають…:

а) фронтальний, груповий, позмінний, розвивальні та індивідуальний;

б) фронтальний, працездатний, позмінний, потоковий та індивідуальний;

в) наочний, груповий, позмінний, потоковий та індивідуальний;

г) фронтальний, груповий, позмінний, потоковий та індивідуальний;

д) фронтальний, груповий, позмінний, потоковий та оптимальний.

23. Скільки частин входить до структури фізкультурного заняття?

а) 7;

б) 6;

в) 5;

г) 4;

д) 3.

24. Н а фізкультурному занятті здійснюється контроль за дотриманням таких навантажень:

а) емоційних, духовно-моральних;

б) психологічних, фізичних;

в) інтелектуальних, фізичних;

г) психологічних, біологічних;

д) електростатичних, фізичних.

25. Сумарне відображення загальної рухової діяльності дітей у її вільних і організованих формах — це…:

а) фізичне навантаження;

б) рухова діяльність;

в) руховий режим;

г) моторна щільність;

д) модель фізичного виховання.

 

Номер завдання у тесті

Ключ правильних відповідей

Варіант тестового завдання

Варіант 1

Варіант 2

1

в

д

2

а

б

3

б

д

4

г

б

5

в

д

6

д

г

7

б

а

8

а

г

9

б

в

10

б

а

11

в

в

12

г

б

13

б

а

14

д

д

15

в

а

16

б

а

17

г

б

18

в

в

19

а

в

20

д

а

21

в

а

22

д

г

23

б

д

24

а

б

25

б

д

 

Залиши перший коментар

Зашили коментар

Ваш email не буде публікуватися.


*