Тести для оцінки професійної підготовки педагогів ДНЗ «Сімейне виховання»

Тести для оцінки професійної підготовки педагогів ДНЗ «Сімейне виховання»

Мета пропонованих тестових завдань — дати об’єктивну оцінку професійної підготовленості педагогів ДНЗ.

 

Критерії переведення тестових балів у рівні оцінки професійної діяльності

 

Кількість

 

 

 

 

балів

Відсоток

 

 

 

 

успішності

Рівень
до 14 до 59 % «Незадовільно» — низький, недостатній рівень професійної діяльності
15–19 від 60 %

 

 

 

 

до 79 %

«Задовільно» — середній рівень професійної

 

 

 

 

діяльності

20–22 від 80 %

 

 

 

 

до 94 %

«Добре» — достатній рівень професійної діяльності
23–25 від 95 %

 

 

 

 

до 100 %

«Відмінно» — високий рівень професійної

 

 

 

 

діяльності

 

Тестові завдання

Варіант 1

Вказівки: усі завдання мають п’ять варіантів відповідей. Позначте умовною позначкою  клітинку, яка відповідає правильній відповіді.

1. Кому належить провідна роль у вихованні дітей?

а) Родині;

б) дитячому садку;

в) школі;

г) дитячому майданчику;

д) родичам.

2. Укажіть, з якого документа така цитата:

«Батьки або особи, які замінюють їх, зобов’язані постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей; поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя,

шанобливе ставлення до сім’ї, старших за віком, державної і рідної мов, до народних традицій і звичаїв».

а) Типове положення про ДНЗ;

б) підручник з педагогіки;

в) Конституція України;

г) Громадянський кодекс України;

д) Закон України «Про загальну середню освіту».

3. В изначте достовірність висловлювання: «Сімейному вихованню необхідна наукова основа».

а) Правильне;

б) швидше правильне, ніж неправильне;

в) правильне для родин, діти яких відвідують дитячий садочок;

г) швидше неправильне, ніж правильне;

д) неправильне.

4. Сім’я — це…:

а) найважливіший інститут соціалізації дитини, історично конкретна система взаємин між подружжям, батьками й дітьми;

б) люди, що перебувають у шлюбі;

в) діти та їх батьки;

г) спілка дорослих, яка має намір захищати й задовольняти елементарні потреби дітей;

д) біосоціальна структура, яка захищає від голоду і психічної депривації дітей.

5. Сімейні відносини — це система відносин між соціумом, подружжям, батьками і дітьми, до якої входять…:

а) подружні відносини;

б) дитячо-батьківські відносини;

в) сибсові (між братами та сестрами) відносини;

г) батьківські (взаємовідносини між подружжям як батьками)відносини;

д) усі відповіді є правильними.

6. Викресліть зайве: «Родина виконує такі функції…»:

а) репродуктивну;

б) господарчо-побутову;

в) виховну;

г) заохочувальну;

д) соціального контролю.

7. Оберіть поняття, яке не характеризує форми родини.

а) Нуклеарна;

б) повна;

в) розширена;

г) неповна;

д) неадекватна.

8. Н азвіть фактор, який спричиняє виникнення неврозів у дітей.

а) Розлучення батьків;

б) приватні заохочення;

в) тривалі прогулянки;

г) зауваження;

д) відвідування бабусь та дідусів.

9. Що таке соціально незахищена родина?

а) Родина соціального ризику;

б) родина, яка не отримує від держави і суспільства необхідної допомоги для виконання її функцій;

в) родина у стані розлучення;

г) неповна родина;

д) малозабезпечена родина.

10. Дослідженнями учених доведено, що провідними факторами формування особистості дитини у родині є…:

а) турбота батьків про здоров’я дитини;

б) матеріальне забезпечення родини;

в) єдність вимог до дітей;

г) втручання співробітників дитячого садочка;

д) відсутність обов’язків у дитини в сім’ї.

11. Типовою помилкою у сучасній теорії сімейного виховання дітей вважають…:

а) соціальний приклад;

б) використання заохочень та покарань;

в) спільне проживання з бабусями та дідусями;

г) неправильний режим дня;

д) появу другої дитини.

12. Особливістю формування у дітей дошкільного віку уявлення про родину є наявність одразу трьох сполучних категорій єдності…:

а) єдності вимог до умов виховання;

б) єдності житла, єдності господарчої та єдності походження, тобто власне родинний зв’язок;

в) єдності походження;

г) єдності інтелекту й афекту;

д) єдності матері й дитини.

13. Сімейна педагогіка — це наука про…:

а) виховання дітей у родині;

б) взаємовідносини між дітьми і батьками;

в) взаємодія між подружжям у родині;

г) міжособистісні стосунків між поколіннями у родині;

д) соціальне призначення родини.

14. В икресліть одну з ознак гармонійної сім’ї, яка їй не відповідає.

а) Усі члени родини спілкуються між собою;

б) усі члени родини вміють слухати одне одного, у суперечках враховується думка кожного;

в) члени родини вміють розподілити й виконати обов’язки іншого члена у випадку необхідності;

г) постійні суперечки й конфлікти між членами родини;

д) поєднання любові, дружби й відповідальності у відносинах між батьками.

15. Показник кризи сім’ї у сучасному суспільстві — це…:

а) ранній вік вступу до шлюбу;

б) емоційний характер стосунків між подружжям;

в) окреме проживання молодої родини від бабусь та дідусів;

г) збільшення господарчо-побутових проблем;

д) зниження народжуваності.

16. Н азвіть метод, який не стосується методів вивчення родини.

а) Спостереження за спілкуванням дітей і батьків;

б) анкетування;

в) бесіда;

г) запит до правоохоронних органів;

д) вивчення сімейної історії.

17. О беріть правильну відповідь.

а) Спілкування педагога з батьками має бути повчальним,категоричним;

б) спілкування з батьками будується на основі діалогу;

в) педагог звертається до батьків на основі наказу «згори»;

г) педагог відзначає недоліки у вихованні дитини;

д) педагог говорить про недоліки виховання у присутності ін-

ших батьків.

18. Виділіть етап, який не входить до методичної роботи з кадрами стосовно проблеми спілкування вихователів із батьками.

а) Консультування;

б) педагогічна рада;

в) контроль;

г) діагностика;

д) планування.

19. До традиційних форм спілкування педагога із сім’єю належать…:

а) конференція;

б) телефон довіри;

в) КВК;

г) батьківські збори;

д) «круглий стіл».

20. Новий підхід до роботи педагога з батьками — це…:

а) спілкування на основі діалогу;

б) надання права вирішального голосу у визначенні ефективних методів і прийомів виховання;

в) вказівка на прорахунки й недоліки у вихованні;

г) повчальний стиль спілкування;

д) відмова від критики співрозмовника.

21. До нетрадиційних форм спілкування педагога із батьками належить…:

а) інформаційний стенд;

б) бесіда;

в) консультація;

г) відкрите заняття з дітьми;

д) «Усний журнал».

22. До наочних форм роботи з батьками у ДНЗ належить…:

а) підготовка папок-пересувок;

б) доповідь;

в) засідання;

г) дискусія;

д) листування.

23. Що з перерахованого належить до методів активізації батьків?

а) Наведення прикладів з досвіду виховання дітей;

б) використання наочності;

в) підбір літератури й розв’язання педагогічних задач;

г) організація виставок для батьків;

д) усі відповіді є правильними.

24. О характеризуйте принцип доступності у домашньому навчанні дитини.

а) Зміст домашнього навчання будується так, щоб відображати актуальний рівень розвитку дитини, тобто той рівень, на якому пізнавальні задачі є доступними для неї;

б) дитина навчається тільки тому, що їй цікаво;

в) навчання здійснюється вдома, а не у дитячому садочку;

г) навчання здійснюється послідовно;

д) усі іграшки та предмети повинні знаходитися у зоні досяжності для дитини.

25. Призначення дозвільних методів роботи із батьками полягає у тому, щоб…:

а) охарактеризувати дитину;

б) надати рекомендації батькам;

в) встановити емоційний контакт між батьками і вихователями ДНЗ, підтримати його між дітьми і батьками;

г) проаналізувати позитивний досвід домашнього виховання й навчання дитини;

д) проаналізувати ситуації.

 

Варіант 2

Вказівки: усі завдання мають п’ять варіантів відповідей. Позначте умовною позначкою  клітинку, яка відповідає правильній відповіді.

1. В кажіть, з якого документа така цитата: «Батьки або особи,які їх замінюють, зобов’язані виховувати повагу до національних, історичних культурних цінностей українського народу,дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та на-

вколишнього природного середовища, любов до України».

а) Закон України «Про загальну середню освіту»;

б) Декларація прав дитини;

в) Конституція України;

г) підручник з педагогіки;

д) Кримінальний кодекс.

2. Сімейне право — галузь права, яка регулює умови…:

а) і порядок вступу до шлюбу, його припинення й визнання недійсним;

б) вступу до шлюбу;

в) розірвання шлюбу;

г) домашньої освіти;

д) виховання дітей у родині.

3. Основним актом, який регулює відносини сімейного права, є…:

а) Конституція України;

б) Сімейний кодекс;

в) Конвенція про права дитини;

г) Декларація прав дитини;

д) договір між дітьми та батьками.

4. Сімейні стосунки — це система взаємовідносин між…:

а) подружжям як батьками;

б) подружжям;

в) дітьми і батьками;

г) братами і сестрами;

д) соціумом, подружжям, батьками і дітьми.

5. Н азвіть основні проблеми, які стоять перед державою у галузі соціального захисту родини.

а) Необхідність відродження духовно-моральних основ сім’ї;

б) охорона материнства й дитинства;

в) підсилення відповідальності сім’ї за виховання дітей;

г) соціальна підтримка малозабезпечених сімей;

д) усі відповіді є правильними.

6. О беріть правильне висловлювання, яке стосується особливостей домашнього виховання в Україні наприкінці XVII — початку XVIII ст.

а) У той час ще не було спеціальних навчальних закладів з підготовки вихователів-гувернерів і їх виписували з-за кордону;

б) у той час вихователів-гувернерів готували вищі навчальні заклади;

в) у той час вихователів-гувернерів готували монастирі;

г) у той час вихователів-гувернерів готували жіночі гімназії;

д) у той час ще не було спеціальних навчальних закладів з підготовки вихователів-гувернерів, і тому домашнім вихованням дітей не займалися.

7. Продовжте речення: «На сучасному етапі гувернерство —це…»:

а) данина моді;

б) засіб витиснення дитячих садочків із системи громадських інститутів;

в) засіб відродження суспільства;

г) принцип класифікації сімей;

д) нове соціально-педагогічне явище.

8. Що таке сім’я «соціального ризику»?

а) Сім’я, яка має дітей підліткового віку;

б) кримінальна сім’я;

в) сім’я, яка має складні проблеми у створенні сприятливих умов для життя і повноцінного розвитку її членів;

г) сім’я біженців з гарячих точок;

д) сім’я після розлучення.

9. Дієвість, силу, стійкість результатів сімейного виховання забезпечують…:

а) глибоко емоційний, інтимний характер сімейного виховання;

б) постійність і тривалість виховних впливів матері, батька,інших членів родини у різноманітних життєвих ситуаціях;

в) повторюваність виховних впливів з дня у день;

г) наявність об’єктивних можливостей для включення дітей у побутову, господарчу, виховну діяльність родини;

д) усі відповіді є правильними.

10. О сновою сімейного виховання є…:

а) народна педагогіка;

б) ЗМІ;

в) дистанційне навчання;

г) спеціальна освіта дорослих;

д) освіта співробітників ДНЗ.

11. Н азвіть метод дослідження уявлень про структуру родини у дітей.

а) Намальований дитиною власний портрет;

б) малюнок родини;

в) спостереження за тим, хто забирає дитину з дитячого садочка;

г) спостереження за батьками;

д) бесіда із вихователем.

12. Назвіть метод, який не стосується методів вивчення сімейної історії.

а) Спостереження;

б) бесіда;

в) анкетування;

г) інтерв’ю з батьками;

д) лабораторний експеримент.

13. Які питання з’ясовують у ході вивчення сімейної історії?

а) Склад сім’ї та важливі для сім’ї люди;

б) проблеми сімейного виховання;

в) значні події у житті сім’ї;

г) сімейні взаємини і ролі;

д) усі відповіді є правильними.

14. Знайдіть найбільш точну відповідь: «Сімейне виховання —це…»:

а) виховання дітей в умовах сім’ї;

б) більш або менш усвідомлені зусилля з метою вирощування дитини;

в) керована система взаємовідносин і взаємодій батьків з дітьми,спрямована на досягнення бажаних результатів;

г) засіб сімейної освіти;

д) форма загальноосвітньої підготовки в сім’ї.

15. Сімейні збори — це…:

а) мета сімейного виховання;

б) метод сімейного виховання;

в) засіб сімейного виховання;

г) форма сімейного виховання;

д) результат сімейного виховання.

16. Домашнє виховання — це…:

а) домашня освіта;

б) синонім сімейного виховання;

в) синонім домашнього навчання;

г) сімейна педагогіка;

д) усі відповіді є правильними.

17. Що належить до нетрадиційних форм спілкування педагога з батьками?

а) Збори;

б) конференції;

в) конкурси;

г) інформаційні стенди;

д) бесіди.

18. Що належить до традиційних форм спілкування педагога з батьками?

а) Телефон довіри;

б) ток-шоу;

в) конкурси;

г) вікторини;

д) консультації.

19. О беріть правильну відповідь.

а) Стосунки педагога з батьками будуються за типом партнерських;

б) педагог повинен використовувати авторитарні методи;

в) педагог повинен використовувати ліберальні методи;

г) педагог повинен використовувати традиційні методи спілкування з батьками;

д) педагог повинен використовувати нетрадиційні методи спілкування з батьками.

20. Знайдіть принцип, що не відповідає сучасним принципам встановлення контактів із батьками.

а) Партнерство;

б) спілкування на основі діалогу;

в) розвивальна спрямованість спілкування;

г) відкритість ДНЗ;

д) спілкування «згори донизу».

21. О характеризуйте принцип діяльнісного підходу у домашньому навчанні дитини.

а) Підхід до дитини у процесі предметно-розвивальної взаємодії з ним;

б) підхід до дитини у процесі ігрової взаємодії з ним;

в) підхід до дитини, який полягає в обліку дидактичних принципів під час побудови індивідуального заняття з ним;

г) не тільки підхід до дитини, а й до дорослого, тому що побудова заняття із сином чи донькою включає діяльність дорослих,яка вимагає обдуманого ставлення до взаємодії з дитиною;

д) підхід до дорослого, який вимагає постійної самоосвіти.

22. До методів активізації батьків належить…:

а) доповідь педагога;

б) наведення прикладів;

в) ігнорування дитини;

г) діагностика;

д) контроль.

23. Які форми роботи виділяють у взаємодії педагогів із сім’єю?

а) І ндивідуальні;

б) підгрупові;

в) колективні;

г) традиційні і нетрадиційні;

д) усі вищеперераховані.

24. До пізнавальних форм спілкування з батьками не належать…:

а) збори;

б) консультації;

в) «Усні журнали»;

г) фольклорні свята;

д) брейн-ринг.

25. Складання програми педагогічної просвіти батьків спирається на урахування…:

а) інтересів батьків;

б) інтересів вихователів;

в) потреб батьків у педагогічних заняттях;

г) вимог Державного освітнього стандарту;

д) типів сімей.

Номер завдання у тесті

Ключ правильних відповідей

Варіант тестового завдання

Варіант 1

Варіант 2

1

а

а

2

д

а

3

а

б

4

а

д

5

д

д

6

г

а

7

д

д

8

а

в

9

б

д

10

в

а

11

г

б

12

б

д

13

а

д

14

г

в

15

д

в

16

г

б

17

б

в

18

б

д

19

г

а

20

а

д

21

д

г

22

а

б

23

д

д

24

а

г

25

в

в

 

 

Залиши перший коментар

Зашили коментар

Ваш email не буде публікуватися.


*