Тести для оцінки професійної підготовки педагогів ДНЗ «Екологічна освіта»

Тести для оцінки професійної підготовки педагогів ДНЗ «Екологічна освіта»

Мета пропонованих тестових завдань — дати об’єктивну оцінку професійної підготовленості педагогів ДНЗ.

 

Критерії переведення тестових балів у рівні оцінки професійної діяльності

 

Кількість

 

 

 

балів

Відсоток

 

 

 

успішності

Рівень
до 14 до 59 % «Незадовільно» — низький, недостатній рівень професійної діяльності
15–19 від 60 %

 

 

 

до 79 %

«Задовільно» — середній рівень професійної

 

 

 

діяльності

20–22 від 80 %

 

 

 

до 94 %

«Добре» — достатній рівень професійної діяльності
23–25 від 95 %

 

 

 

до 100 %

«Відмінно» — високий рівень професійної

 

 

 

діяльності

 

Екологічна освіта

Тестові завдання

Варіант 1

Вказівки: усі завдання мають п’ять варіантів відповідей. Позначте умовною позначкою  клітинку, яка відповідає правильній відповіді.

1. Природа використовується як засіб для:

а) ознайомлення з навколишнім світом;

б) формування початкових уявлень про навколишній світ;

в) всебічного розвитку дітей;

г) фізичного розвитку дітей;

д) розумового розвитку дітей.

2. Психофізіологічна функція природи полягає у тому, що…:

а) може знімати стрес і нормалізувати роботу нервової системи;

б) вміщує широкий набір об’єктів для використання у медицині;

в) рослини і тварини тісно взаємодіють одні з одними;

г) явища конверґентної схожості мають зовнішній характер;

д) однорідність середовища є причиною конверґенції.

3. Яке із суджень не належить до поняття «екологічна культура»?

а) Розвивається протягом усього життя;

б) закладається у дошкільному дитинстві;

в) становлення відбувається за участі і під керівництвом дорослого;

г) розглядається як уроджена властивість особистості;

д) охоплює практику побутової і професійної діяльності.

4. Показником екологічної культури вихователя є…:

а) розуміння екологічної ситуації планети;

б) громадянська відповідальність за екологічну ситуацію, що склалася, і готовність змінити її;

в) володіння методикою виховання та освіти;

г) екологічна освіченість;

д) усі відповіді є правильними і мають розглядатися в сукупності.

5. Принцип енциклопедичності у процесі ознайомлення дошкільників із природою означає:

а) давати знання дітям з усіх галузей наук, тобто про все потроху;

б) проводити заняття невеликими підгрупами;

в) орієнтуватися на зону найближчого психічного розвитку під час навчання дітей;

г) застосовувати на заняттях більше наочності;

д) проводити комплексні екологічні заняття.

6. Принцип науковості під час ознайомлення дітей із природою означає, що…:

а) заняття повинні мати інтегрований характер;

б) необхідно застосовувати елементарну пошукову діяльність;

в) необхідно давати достовірні знання дітям з усіх галузей наук, але адаптовані для віку дітей;

г) слід використовувати на заняттях якомога більше наочності;

д) усі відповіді є правильними.

7. Критеріями відбору понять та екологічного фактичного матеріалу є два моменти:

а) наочна представленість і можливість включення у практичну діяльність;

б) можливість пошукової діяльності та моделювання;

в) наукове моделювання і практична діяльність у природі;

г) трудова і творча діяльність з об’єктами природи;

д) усі відповіді є правильними.

8. Е кологічні поняття, які можуть використовуватися під час побудови методики екологічної освіти дошкільників:

а) взаємозв’язок живого організму із середовищем мешкання;

б) морфофункціональна пристосованість організму до середовища мешкання;

в) взаємодія людини з природою;

г) ланцюги харчування у екосистемах;

д) усі відповіді є правильними і повинні розглядатися у комплексі.

9. Е кологічний підхід до розуміння різноманіття у живій природі полягає:

а) у тому, щоб показати дітям, що фізіологічні і морфофункціональні особливості організму відповідають середовищу його проживання;

б) у необхідності демонструвати дітям, що на кожному етапі розвитку організму його зв’язок із середовищем набуває свого специфічного вираження;

в) у тому, щоб показати, що морфофункціональна схожість рослин і тварин обумовлена схожістю взаємовідношення із середовищем мешкання;

г) у тому, щоб на конкретних представниках рослинного і тваринного світу демонструвати дошкільникам послідовний процес розвитку живого організму із різноманітними вимогами та умовами середовища;

д) усе є правильним у сукупності.

10. Е кологічний підхід до утримання тварин і рослин у куточку природи ДНЗ полягає:

а) у розміщенні об’єктів з естетичної точки зору;

б) у створенні умов, які відповідають потребам і пристосованості живих організмів до них;

в) у можливості здійснювати дітьми догляд за об’єктами куточку природи;

г) у розміщенні об’єктів куточку природи у певному місці групової кімнати;

д) в утриманні тварин та рослин тільки на ділянці ДНЗ у великих вольєрах і теплицях.

11. Сезонними об’єктами куточку природи можуть бути:

а) декоративні птахи;

б) квіткова розсада;

в) рибки в акваріумі;

г) кімнатні рослини;

д) город на вікні.

12. О б’єкти куточку природи, рекомендовані для утримання в усіх групах ДНЗ:

а) папуга;

б) хом’як;

в) морська свинка;

г) черепаха;

д) кімнатні рослини;

13. Е лементом екологорозвивального предметного середовища не може бути:

а) мініферма;

б) акваріум;

в) кімнатні рослини;

г) город на вікні;

д) куточок природи.

14. Екологорозвивальне предметне середовище у ДНЗ має сприяти:

а) пізнавальному розвитку дітей;

б) еколого-естетичному розвитку;

в) формуванню моральних якостей;

г) формуванню екологічно грамотної поведінки;

д) усі відповіді є правильними в сукупності.

15. У дошкільному закладі можуть перебувати будь-які тварини і рослини, якщо вони…:

а) безпечні для життя і здоров’я дітей;

б) непримхливі;

в) цікаві для спостереження з дітьми;

г) здорові і легко приручаються;

д) усі відповіді є правильними і мають розглядатися в сукупності.

16. У яких групах ДНЗ проводяться порівняльні спостереження за об’єктами природи?

а) У молодшій групі;

б) у середній і старшій групах;

в) починаючи тільки зі старшої групи;

г) у молодшій і середній групах;

д) в усіх групах дитячого садочка.

17. Моделювання з дітьми дошкільного віку в системі екологічної освіти й виховання — це…:

а) напрямок;

б) метод;

в) прийом;

г) форма;

д) результат.

18. До графічних моделей зараховується (-ються):

а) календар спостережень за сезонними явищами;

б) глобус;

в) сюжетні малюнки у книжці;

г) гербарний матеріал;

д) усі відповіді є правильними.

19. Н астільно-друковані ігри природознавчого змісту проводяться:

а) у старшій групі;

б) у другій молодшій групі;

в) починаючи із середньої групи;

г) у групі раннього віку;

д) в усіх групах ДНЗ.

20. Педагогічний сенс екологічних свят полягає в тому, щоб…:

а) передавати дітям нові знання;

б) викликати позитивний емоційний відгук у дітей;

в) систематизувати знання дітей;

г) навчити дітей гратися разом;

д) сформувати мотивацію спілкування з батьками.

21. Е кологічні свята у ДНЗ проводяться на матеріалі, який…:

а) частково знайомий дітям;

б) не знайомий дітям;

в) добре знайомий дітям;

г) повідомляють батьки дітям напередодні;

д) діти вчать напам’ять разом із батьками.

22. О днією з форм екологічної освіти є:

а) екскурсія у природу;

б) бесіда;

в) дидактична гра;

г) читання книг;

д) розглядання ілюстрацій про природу.

23. Е кскурсія — це…:

а) прогулянка за межі дитячого садочка;

б) засіб ознайомлення з природою;

в) особлива форма заняття;

г) похід на природу;

д) прийом екологічної освіти.

24. Правильно та уміло проведена діагностика екологічної вихованості дітей…:

а) показує рівень розвитку дітей;

б) визначає реальний прогрес у розвитку дітей;

в) виявляє ставлення дітей до об’єктів природи;

г) надає можливість побачити ефективність програми з точки зору її впливу на розвиток дітей;

д) усі відповіді є правильними в сукупності.

25. Діагностику екологічного виховання дітей доцільно проводити…:

а) два рази на тиждень;

б) два рази на місяць;

в) два рази на рік;

г) у молодшій групі і в період завершення навчання — у старшій групі;

д) усі відповіді правильні.

 

 

Варіант 2

Вказівки: усі завдання мають п’ять варіантів відповідей. Позначте умовною позначкою  клітинку, яка відповідає правильній відповіді.

1. Ціннісним аспектом для людини є така функція природи, як…:

а) пізнавальна;

б) естетична;

в) моральна;

г) середовищеутворювальна;

д) усі відповіді є правильними і розглядаються в сукупності.

2. Психофізіологічна функція природи полягає в тому, що…:

а) може знімати стрес і нормалізувати роботу нервової системи;

б) вміщує широкий набір об’єктів для використання у медицині;

в) рослини й тварини тісно взаємодіють одні з одними;

г) явища конверґентної схожості мають зовнішній характер;

д) однорідність середовища є причиною конверґенції.

3. Природа використовується як засіб…:

а) для інтелектуально-духовного розвитку дітей;

б) для навчання з догляду за живими об’єктами куточку природи;

в) для спостережень з дітьми;

г) для формування правильної поведінки у природі;

д) для всебічного розвитку дітей.

4. В ихователь є носієм екологічної культури, отже, він…:

а) розуміє екологічну ситуацію планети;

б) усвідомлює свою громадянську відповідальність за екологічну ситуацію, що склалася;

в) готовий до практичної роботи щодо зміни ситуації;

г) володіє методикою роботи з дітьми в системі екологічної освіти;

д) усі відповіді є правильними і мають розглядатися в сукупності.

5. Принцип енциклопедичності при ознайомленні з природою означає, що необхідно…:

а) застосовувати на заняттях якомога більше словесних методів;

б) орієнтуватися на зону найближчого психічного розвитку під час навчання дітей;

в) давати знання дітям з усіх галузей наук, тобто про все потроху;

г) проводити заняття невеликими підгрупами дітей;

д) використовувати технічні засоби у навчанні.

6. Два моменти є критеріями у відборі понять екологічного фактичного матеріалу для освіти й виховання дошкільників:

а) можливість пошукової діяльності і моделювання;

б) наочна представленість і можливість включення у практичну діяльність;

в) наукове моделювання і практична діяльність у куточку природи;

г) можливість читання книжок про природу й розглядання у них ілюстрацій;

д) спільна діяльність педагога і дитини в куточку природи.

7. Е кологічні поняття, які можуть використовуватися під час побудови методики екологічної освіти дошкільників:

а) взаємозв’язок живого організму із середовищем мешкання;

б) морфофункціональна пристосованість організму до середовища мешкання;

в) взаємодія людини з природою;

г) ланцюги харчування в екосистемах;

д) усі відповіді є правильними і повинні розглядатися комплексно.

8. Е кологічний підхід до розуміння розмаїття живої природи полягає в тому, щоб…:

а) показати дітям, що морфофукціональна схожість рослин і тварин обумовлена схожістю взаємовідносин із середовищем проживання;

б) демонструвати дошкільникам послідовний процес розвитку живого (рослини чи тварини) організму із різними вимогами до умов середовища;

в) показати дітям, що фізіологічні і морфофункціональні особливості організму відповідають середовищу його мешкання;

г) демонструвати дітям, що на кожному етапі розвитку організму його зв’язок із середовищем набуває свого специфічного вираження;

д) усі відповіді є правильними в сукупності.

9. Е кологічний підхід до утримання тварин і рослин у куточку природи полягає у…:

а) можливості вільного утримання дрібних гризунів у групі;

б) розміщенні об’єктів куточку природи тільки в коридорі;

в) створенні умов, які відповідають потребам і пристосованості живих організмів до них;

г) утриманні тварин тільки у великих вольєрах на ділянці ДНЗ;

д) розміщенні рослин куточку природи тільки в одному місці групової кімнати.

10. Найбільш традиційними екологічними просторами як формами організації зеленої зони у дитячому садочку є…:

а) куточки природи;

б) музеї природи;

в) екологічний клас;

г) лабораторія;

д) мініферма.

11. О б’єкти куточку природи, рекомендовані для утримання в усіх групах ДНЗ:

а) папуга;

б) хом’як;

в) морська свинка;

г) черепаха;

д) кімнатні рослини;

12. До постійних об’єктів куточку природи не належать…:

а) кімнатні рослини;

б) рибки у акваріумі;

в) птахи у клітці;

г) квіткова розсада;

д) дрібні гризуни.

13. Н а території будь-якого дитячого садочка обов’язково створюється…:

а) куточок лісу;

б) квітник;

в) куточок лугу;

г) екологічна стежка;

д) фітогалявина.

14. В екологорозвивальному середовищі можуть розміщуватися тварини і рослини, якщо вони…:

а) безпечні для життя і здоров’я дітей;

б) непримхливі у догляді;

в) цікаві для спостереження;

г) здорові і легко приручаються;

д) усі відповіді є правильними і мають розглядатися в сукупності.

15. Е кологорозвивальне середовище у ДНЗ сприяє…:

а) формуванню екологічно грамотної поведінки;

б) фізичній підготовці дітей;

в) розвитку зіркості;

г) сенсорному розвитку дітей;

д) усі відповіді неправильні.

16. «Метод віддзеркаленої природи» посідає значне місце у системі екологічного виховання і полягає…:

а) у роботі з календарем природи;

б) у монолозі вихователя;

в) у виступі у формі діалогу;

г) у побудові бесіди з дітьми;

д) усі відповіді правильні.

17. Спостереження — провідний метод у системі екологічного виховання, який…:

а) забезпечує безпосередній контакт дітей із природою;

б) сприяє фізичному розвитку кожної дитини;

в) розвиває сенсорику дітей;

г) формує навички поведінки у природі;

д) усі відповіді правильні.

18. Метод моделювання у системі екологічної освіти — це…:

а) пошукова діяльність дошкільників;

б) організація виступів у формі діалогу;

в) побудована у певній логіці бесіда з дітьми;

г) застосування ігрових навчальних ситуацій;

д) пізнання природи через різноманітні моделі (графічні, об’ємні) і за допомогою сенсорних еталонів.

19. До графічних моделей належать…:

а) гербарний матеріал;

б) муляжі;

в) глобус;

г) сюжетні малюнки з книжок про природу;

д) календар спостережень за сезонними явищами у природі.

20. Настільно-друковані ігри природознавчого змісту проводяться:

а) в усіх групах дитячого садочка.

б) у старшій групі;

в) у другій молодшій групі;

г) у групі раннього віку;

д) починаючи із середньої групи;

21. О днією з форм екологічного виховання у ДНЗ є екологічні свята і дозвілля, педагогічний зміст яких полягає у тому,щоб…:

а) систематизувати наявні знання;

б) повідомляти дітям нові знання;

в) викликати позитивний емоційний відгук у дітей;

г) навчити гратися разом;

д) сформувати мотивацію спілкування з батьками.

22. У сценаріях екологічних свят традиційно використовують матеріал, який…:

а) зовсім не знайомий дітям;

б) добре знайомий дітям;

в) вивчають удома з батьками;

г) частково знайомий дітям;

д) батьки повідомляють дітям напередодні.

23. О днією з форм екологічної освіти й виховання є…:

а) бесіда;

б) дидактична гра;

в) екскурсія у природу;

г) читання книжок;

д) розглядання ілюстрацій у книжках про природу.

24. Е кскурсія — це…:

а) особлива форма заняття;

б) прогулянка за межами дитячого садочка;

в) похід;

г) засіб ознайомлення із природою;

д) метод еколого-морального виховання.

25. Діагностику екологічного виховання дітей доцільно проводити…:

а) два рази на тиждень;

б) два рази на місяць;

в) два рази на рік;

г) у молодшій групі й у період завершення навчання — у старшій групі;

д) усі відповіді неправильні.

 

Номер завдання у тесті

Ключ правильних відповідей

Варіант тестового завдання

Варіант 1

Варіант 2

1

в

д

2

а

а

3

г

д

4

д

д

5

а

в

6

в

б

7

а

д

8

д

д

9

д

в

10

б

а

11

д

д

12

д

г

13

д

б

14

д

д

15

д

а

16

а

а

17

б

в

18

а

д

19

д

д

20

в

а

21

в

в

22

а

б

23

в

в

24

д

а

25

в

в

 

Залиши перший коментар

Зашили коментар

Ваш email не буде публікуватися.


*